มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Business Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012620001
นางสาวกนกวรรณ แก้วเบี่ยง

6012620002
นางสาวจรัญญา รุ่งเรืองรัศมี

6012620003
นางสาวดาวฝน พนมบันดาลสุข

6012620004
นางสาวนิลาวัลย์ หนูหริ่ง

6012620005
นางสาวเมธาพร คุณอุย

6012620006
นางสาวรัชฎาภรณ์ ด่อนแผ้ว

6012620007
นางสาวเววิกา วิชัย

6012620008
นางสาวสวรรยา ขุนทองนุ่ม

6012620009
นางสาวสิริยา บุญยิ้ม

6012620010
นางสาวสุพรรษา อินทร์วังคู่

6012620011
นางสาวอัมภิกา เชิดชู

6012620012
นายจิรายุส แพรปรี

6012620013
นายณัฐภัทร สุวรรณศรี

6012620014
นายธนาวุฒิ ประจักษ์เทียม

6012620015
นายสุชัจจ์ บุญวิสุทธานนท์

6012620016
นายอภิ อัครขจรไชย