มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012404001
นางสาวจริยา จันทร์จีน

6012404002
นางสาวจิราพร หมอนคุด

6012404003
นางสาวจุฬาลักษณ์ แตงเกิด

6012404004
นางสาวเจนจิรา สถานทรัพย์

6012404005
นางสาวชลิตตา บานแย้ม

6012404006
นางสาวดวงลักษณ์ เจตะนะเสน

6012404007
นางสาวธันวรินทร์ เปพะนัส

6012404008
นางสาวนริศรา แสงศรีจันทร์

6012404009
นางสาวนัฐริกา เหลืองทอง

6012404011
นางสาวเบญจมาศ ปรีปาน

6012404012
นางสาวพรพิไล วิลัยลอย

6012404013
นางสาวพีรภรณ์ นาคทอง

6012404014
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ แย้มบุบผา

6012404015
นางสาวภัทรกันย์ หอมรส

6012404016
นางสาวมณีนุช เนืองนิตย์

6012404017
นางสาวรัตนา คำหนู

6012404018
นางสาววรัฏฐญา จิตรพินิจ

6012404020
นางสาวศิริรัตน์ น้อยลา

6012404021
นางสาวศิริวรรณ จันทวงศ์

6012404022
นางสาวสกุณา เอี่ยมสะอาด

6012404023
นางสาวสุธาสินี แสงเงิน

6012404024
นางสาวสุภานัน ก้อนจันทร์เทศ

6012404026
นางสาวอาทิติยา เกตุทอง

6012404027
นางสาวอุทุมวัน ขำบางโพธิ์

6012404028
นายจิรายุทธ์ เนียมเกิด

6012404029
นายฐิติณัฏฐ์ สนมฉ่ำ

6012404030
นายณัฐดนัย บุญสืบ

6012404032
นายธีรภัทร ลาภบำรุง

6012404033
นายนรานนท์ คงยืน

6012404034
นายนันทศรัย บัวเผื่อน

6012404035
นายปรมินทร์ มงคลวงศ์วณิช

6012404036
นายพศุตม์ เขม้นเขตรการณ์

6012404037
นายพีรภาส แสงนาค

6012404038
นายสิทธิพงศ์ ยิ้มกำเนิด

6012404039
นายอดิศักดิ์ พวงมาลี