มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012404019
นางสาววิมลรัตน์ บุญชู

6012404040
นางสาวเกษรา พิทักษ์สืบสกุล

6012404041
นางสาวจีรวรรณ บุญทอง

6012404043
นางสาวชนนิกานต์ นวลไผ่

6012404044
นางสาวฑิติยา ศรีชาวนา

6012404045
นางสาวณิชกานต์ ปั้นดี

6012404046
นางสาวทิพย์นารี ดิเรกฤทธิรุต

6012404047
นางสาวธันย์ชนก สีสะอาด

6012404048
นางสาวนิรัชพร เยาว์วงค์

6012404049
นางสาวเนรมิตร ปานแดง

6012404050
นางสาวพิชชาพร ชมภู

6012404051
นางสาวภัทราภรณ์ วันหลุมข้าว

6012404052
นางสาวรัตนกร เม็งอ่อน

6012404053
นางสาวรัตนา วงศ์โคคุ้ม

6012404054
นางสาววนันญา จุลพันธ์

6012404055
นางสาววาสิฏฐี ดีเพ็ง

6012404056
นางสาวศุภพิชญา ครุฑคง

6012404057
นางสาวสตรีวิทย์ บุบผา

6012404059
นางสาวสุณัชชา สีดาว

6012404060
นางสาวสุทธิกานต์ คงเปี่ยม

6012404061
นางสาวสุพิชญา แย้มเจริญ

6012404062
นางสาวสุวรรณวรี เพชรไทย

6012404063
นางสาวอรัญญา จักรแก้ว

6012404064
นายชนายุส นุ่มกรุด

6012404065
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญบุญ

6012404067
นายนิติศักดิ์ สายยืด

6012404068
นายปฏิภาณ หลักแหลม

6012404070
นายยุทธพงศ์ วงษ์ต่าย

6012404071
นายวรวุฒิ ผิวทอง

6012404072
นายวรากร คำจุมพล

6012404073
นายอดิศร เย็นนัทที

6012404074
นายอนุพงษ์ คำพวง

6012404075
นางสาวสุพัตรา อิ่มพรรุจี