มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012405001
นางสาวกาญจนา แดงสาย

6012405002
นางสาวกิตติยา อินทร์โพธิ์

6012405003
นางสาวเกตุแก้ว ไกรพูล

6012405004
นางสาวจันจิรา บุญรอด

6012405006
นางสาวจิรัชยา เผ่าผาง

6012405008
นางสาวณิชา แพทย์ไชโย

6012405009
นางสาวธนัชพร ควรเสนาะ

6012405010
นางสาวธนิตา หมีดง

6012405011
นางสาวธัญชนก คงมั่น

6012405012
นางสาวธันวา แจ่มรอด

6012405013
นางสาวปิ่นสุดา มาอ่ำ

6012405014
นางสาววราภรณ์ เรือนคำ

6012405015
นางสาววิรัญญา ฉายพงษ์

6012405016
นางสาวเวธกา พงษ์สุทธิ์

6012405017
นางสาวสิริวิมล รัตนคุณ

6012405018
นางสาวสุวนันท์ สุขชัง

6012405019
นางสาวสุวภัทร เกตุมณี

6012405020
นางสาวเหมือนชนก ด้วงฝิ่น

6012405021
นางสาวอมรรัตน์ อ่ำคง

6012405022
นางสาวอรอนงค์ หลวงประทุม

6012405023
นางสาวอัญชิสาพร สามเกษร

6012405024
นายไกรวิชญ์ ฉิมนาค

6012405025
นายจตุรภุช โพธิ์ใหญ่

6012405026
นายจักรภัทร พันธุรี

6012405028
นายจุลจิตต์ สุขเกษม

6012405029
นายชยพล ใจงาม

6012405030
นายณรงค์ฤทธิ์ เหมือนชุ่ม

6012405031
นายธนพล คำสุวรรณ์

6012405033
นายปิยะ วงษ์สุนทร

6012405035
นายวสวัตติ์ ภูมิประเสริฐโชค

6012405036
นายสุรพรชัย โพธิรัตน์

6012405037
นายอชาวิน หอมชื่น

6012405038
นายอิทธิพล ต้นตะภา

6012405073
นางสาวพรกนก ด้วงฝิ่น