มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012405039
นางสาวกวินทิพย์ อุ่นพรม

6012405040
นางสาวกัลยารัตน์ โพธิ

6012405041
นางสาวจิราพร พรมมี

6012405042
นางสาวชลารัตน์ แกดอน

6012405044
นางสาวธมนวรรณ อาจสว่าง

6012405045
นางสาวนภาพร คำตุ้ม

6012405046
นางสาวนลินนิภา กอนมน

6012405048
นางสาวเบญจมาศ สุริวงษ์

6012405049
นางสาวปัทมา เบ็ญจวรรณ

6012405050
นางสาวพัชริภา เฉิดฉาย

6012405051
นางสาวมินตรา ศรีสุพรรณ์

6012405052
นางสาวมุทิตา ประทีปคีรี

6012405053
นางสาวศศิปรียา เกตุจ้อย

6012405054
นางสาวศุภกานต์ สุขสอน

6012405055
นางสาวสกาย ยิ้มเครือทอง

6012405056
นางสาวอรพรรณ จันแดง

6012405058
นางสาวอิศราพร ต๊ะเทียน

6012405059
นายก้องภพ มะโนรา

6012405060
นายชัชพล โพยม

6012405061
นายณัฐกิจ แพงผม

6012405062
นายณัฐพล นุชปาน

6012405065
นายธีรวัฒน์ ปานทุ่ง

6012405066
นายธีระภัทร ใจบุญเรือง

6012405068
นายปิยังกูร บุญญาวงศ์

6012405069
นายพุทธิพงศ์ ไชยปัน

6012405070
นายมณฑล พีรี

6012405071
นายวีรพล ประทุมดี

6012405072
นายอนุรักษ์ สุขคง