มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมเกษตรและอาหาร กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012238001
นางสาวเกษวิภา ฤดี

6012238002
นางสาวชลดา ปิ่นทอง

6012238004
นางสาวทิพยรัตน์ คำภูมี

6012238008
นางสาวมาริษา จันทร์ทอง

6012238009
นางสาวมาลินี เบ้าชารี

6012238011
นางสาวสิริวิมล สมแหยม

6012238013
นายณัฐวุฒิ ดีหลี

6012238014
นายดนุพล การะเกตุ

6012238015
นายตนุชา ดวงประทีป

6012238018
นายรุ่งโรจน์ สายคำจันทร์

6012238019
นายศรายุทธ มีบุญ

6012238020
นายสุรชัย ม่วงมัน