มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012247003
นางสาวปพิชญา เป้าพันธ์

6012247004
นางสาวปรียารินท์ เรืองรักษ์ชน

6012247006
นางสาวสิริวิมล มาวงค์

6012247007
นางสาวสุธาทิพย์ เดื่อคำ

6012247008
นายกนกพล แก้วกำพล

6012247009
นายกษิดิ์เดช สุกากิจ

6012247010
นายโกศล เกตุทอง

6012247012
นายณรงค์ฤทธิ์ ทรัพย์แหยม

6012247013
นายธีรภัทร์ อินทร์สอาด

6012247014
นายมนตรี เรื่องลือ

6012247016
นายศรันย์ ไทยทอง

6012247017
นายศักดิ์ชัย มีชำนาญ

6012247018
นายศิวกร มณีรัตน์

6012247020
นายหรินทร์ จันทร์วิลัย

6012247021
นายอภิชัย ถิ่นทองหลาง

6012247023
นายอุดมศักดิ์ กุณะพรม

6012247024
นายเอกวัฒน์ ปานสอนดี

6012247043
นายสุรพศ นาทาม