มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012247026
นางสาวณัฐมล แสงอรุณ

6012247027
นางสาวนิอร วัฒนคุปต์

6012247030
นางสาวสุชาดา แก้วสีไว

6012247031
นายกฤติน วะชังเงิน

6012247033
นายชญานนท์ สุกันทา

6012247034
นายชินวัตร ปันดิ

6012247035
นายฐิติวัฒน์ หอมชื่น

6012247036
นายนวพล วิชัยดิษฐ

6012247038
นายภาณุพัฒน์ ชาเนตร

6012247039
นายรังสิมันตุ์ จันทร์สา

6012247042
นายสัณหณัฐ คำเรือง

6012247044
นายอนันตศักดิ์ การภักดี

6012247046
นายทรงเกียรติ เขียวไพรี

6012247047
นายธนัญชัย จันทร์ส่ง