มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012242002
นางสาวจันทร์จิรา ศรีชมภู

6012242003
นางสาวชุติกาญจน์ ชัยดี

6012242023
นางสาววราภรณ์ เพชรทิม

6012242024
นางสาววิภารัตน์ สุนันต๊ะ

6012242035
นางสาวอรทัย นิกรถา