มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012426008
นางสาวชุติภา เอี่ยมปาน

6012426014
นางสาวธิดารัตน์ จั่นเพ็ชร

6012426016
นางสาวนิภาพร สอาดอ่ำ

6012426017
นางสาวบุศรินทร์ ทะลา

6012426023
นางสาวรัชนู นาคไทย

6012426028
นางสาววิภาวี สิงห์รักษ์

6012426032
นางสาวสุพรรณวดี วะลา

6012426040
นายธีรพัฒน์ ยังเอี่ยม

6012426043
นายนพนัฐ คำสุวรรณ

6012426044
นายนิติ กลิ่นเกตุ

6012426045
นายปฏิภาณ ศรีทอง

6012426049
นายพีรวิชญ์ เมฆเสือ

6012426050
นายวานิช บัวเขียว

6012426051
นายสิรภัทร ธงสันเทียะ