มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012426058
นางสาวจิราภรณ์ สิงห์โต

6012426066
นางสาวนวรัตน์ ทองอินทร์

6012426070
นางสาวปาริฉัตร สดมี

6012426091
นายธนาธิป มีทั่ง

6012426101
นายภูวนัย เอี่ยมมา

6012426108
นายอุมัร ยิ้มนวล