มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น (Political Science (Local Politics)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012427008
นางสาวรัตตะวัน บุญเจริญ

6012427019
นายณัชพล รักแก้ว

6012427020
นายธนวัฒน์ สาดอ่ำ

6012427023
นายธรรมรัตน์ ใจเที่ยงธรรม

6012427026
นายปริญญา กลั่นหวาน

6012427028
นายพีรวัส พรหมสวาสดิ์

6012427032
นายอัษฎายุธ ปิ่นณรงค์