มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น (Political Science (Local Politics)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012427001
นางสาวชนกนันต์ ทองศิริ

6012427002
นางสาวณัฐริกา จิตรทรัพย์

6012427003
นางสาวธวัลรัตน์ ดาเดช

6012427004
นางสาวธัญวรัตน์ ปิ่นสกุล

6012427005
นางสาวนัทธมน พวงทอง

6012427007
นางสาวภาณุมาศ กาสุด

6012427008
นางสาวรัตตะวัน บุญเจริญ

6012427009
นางสาวรัตนาภรณ์ เย็นอ่อน

6012427010
นางสาววราพร สอนน้อย

6012427011
นางสาววีริศรา ต้มกลั่น

6012427012
นางสาวศศิภา ภู่มณี

6012427013
นางสาวศศิมา อุปบุตร

6012427014
นางสาวศิริลักษณ์ ใจกุศล

6012427015
นางสาวศุทธหทัย แก้วกำพล

6012427017
นางสาวสุชานาถ ทองพัด

6012427018
นางสาวสุนิตา สุขฉิม

6012427019
นายณัชพล รักแก้ว

6012427020
นายธนวัฒน์ สาดอ่ำ

6012427021
นายธนาธิป เปลี่ยนเชื้อ

6012427022
นายธนิภัทร ธรรมเนียมใหม่

6012427023
นายธรรมรัตน์ ใจเที่ยงธรรม

6012427024
นายธีร์ธวัช มัชฌิมา

6012427025
นายบุญญฤทธิ์ พรมเสือ

6012427026
นายปริญญา กลั่นหวาน

6012427027
นายปัญญา ศรีจูม

6012427028
นายพีรวัส พรหมสวาสดิ์

6012427032
นายอัษฎายุธ ปิ่นณรงค์

6012427033
นายอิสริยยศ คัชมาตย์