มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012614002
นางสาวกรกช ขุนทอง

6012614003
นางสาวกุลรัตน์ แผนสุวรรณ

6012614006
นางสาวณัฐวิภา เทียนคำ

6012614032
นายต้นตระการ โฉมเกตุ

6012614036
นายปวินทร์ เมฆเจริญ

6012614041
นายสหรัฐ ทรัพย์ผลไทย

6012614043
นายอชิตพล ปรีกมล