มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012614064
นายจักรพล กาดีวงค์

6012614065
นายเจตน์ บุณยะรัตน์สุวิมล

6012614076
นายมหรรณพ เขียวประเสริฐ

6012614083
นายเสฎฐวุฒิ จูจันทร์

6012614084
นายอนุพงศ์ ขัติยะวงศ์