มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012617001
นางสาวกัญญณัฐ มีชูบท

6012617002
นางสาวชนกานต์ พิมสี

6012617003
นางสาวชลธิชา กุดนอก

6012617004
นางสาวณัฏฐมล ปราบประโคน

6012617005
นางสาวเต็มศิริ จันทนา

6012617006
นางสาวประภารัตน์ อ่ำใจ

6012617007
นางสาวพรสวรรค์ ทับใจดี

6012617008
นางสาวแพรวพรรณ บ่ายเมือง

6012617009
นางสาวภัฐราภรณ์ มิ่งสมร

6012617010
นางสาวมณฑาทิพย์ บำรุงสิน

6012617013
นางสาวรัตน์ศิกา ถองทอง

6012617014
นางสาวสุพิชา ธีระกัญ

6012617016
นางสาวอุไรวรรณ แถบวิลัย

6012617018
นายบุญญฤทธิ์ วงค์ประเสริฐ

6012617019
นายประภพ จันทพิมพะ

6012617020
นายปริญญา เขียวคล้าย

6012617021
นายพงศธร ภู่เสือ

6012617024
นายวรวิบูล พูลหน่าย

6012617025
นายเอกมีชัย เอี่ยมแก้ว

6012617027
นายกฤติยกรณ์ อินมี