มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012617010
นางสาวมณฑาทิพย์ บำรุงสิน

6012617024
นายวรวิบูล พูลหน่าย

6012617025
นายเอกมีชัย เอี่ยมแก้ว

6012617027
นายกฤติยกรณ์ อินมี