มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Social Work) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Social Work) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6012428007
นางสาวรมิดา นวลคำ

6012428010
นางสาวพัชรี นำพา

6012428025
นายจิรวัฒน์ พยัฆคง

6012428028
นายอธิพงษ์ นาทิพย์

6012428034
นายสิรดนัย โอโสทอง

6012428035
นายภาคิน ชลทานนท์