มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6013103001
นางสาวกรรวี สมสกุล

6013103002
นางสาวจรัลพร ขวัญแจ่ม

6013103003
นางสาวจินดารัตน์ แก้วสีเขียว

6013103004
นางสาวจิราพร แสนสุข

6013103005
นางสาวฉัตรนภา ลาภเงิน

6013103006
นางสาวชนาพร หาระชอน

6013103007
นางสาวชยุดา ที่ดินดำ

6013103008
นางสาวชลิตา นันทา

6013103009
นางสาวฐิติมาพร ซ้อนใส

6013103011
นางสาวนฤมล แก้วสมบัติ

6013103012
นางสาวนัฐสิมา พักแย้ม

6013103013
นางสาวพรชนก แสงสุวรรณ

6013103014
นางสาวมณีนุช บุริโท

6013103015
นางสาวมณีรัตน์ ศรีเหลา

6013103016
นางสาวมนัสชนก เดื่อทั่ง

6013103017
นางสาวมิ่งขวัญ โภคา

6013103018
นางสาวยศวดี คำเหลือง

6013103019
นางสาวรพีพรรณ พันนาสี

6013103020
นางสาววริศรา มงคล

6013103021
นางสาววิสุทธิยา พละสาร

6013103022
นางสาวศิริลักษณ์ ลมลอย

6013103023
นางสาวศิริวิมล ศรีคุ้ม

6013103024
นางสาวศุภรัตน์ สีดาพรม

6013103025
นางสาวศุรตา คล้ายฉิม

6013103026
นางสาวสุมิตตา พักแย้ม

6013103027
นางสาวอทิติยาภรณ์ พูลเพิ่ม

6013103028
นางสาวอมิตา ขุนพยัคฆ์

6013103029
นางสาวเอมอร คำพาดี

6013103030
นายสุทธิราช อ่อนจิ๋ว