มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6013103031
นางสาวกนกวรรณ จันทะคุณ

6013103032
นางสาวกนกวรรณ น้อยพินิจ

6013103033
นางสาวกมลชนก บัวทอง

6013103034
นางสาวกัณฑมาศ วงค์ไชย

6013103035
นางสาวกัลยาณี รุ่งฉัตร

6013103036
นางสาวจุฑามาศ ฮวบเจริญ

6013103037
นางสาวชญาภา เพ็งคุ้ม

6013103038
นางสาวชมพูนิกข์ แสงศรี

6013103039
นางสาวชรินรัตน์ อ้อยแก

6013103040
นางสาวชลธิชา มลทาทิพย์

6013103041
นางสาวชิดชนก ยอดปรีด์

6013103042
นางสาวณัฐกานต์ ป้องคุ้ม

6013103043
นางสาวดวงกมล วงศาทอง

6013103044
นางสาวธิตินันท์ พิลาบุตร

6013103045
นางสาวนฤมล เวียงวิเศษ

6013103046
นางสาวนันท์นภัส ภุมมา

6013103048
นางสาวนารี ภู่กันณ์

6013103049
นางสาวนิลาวัลย์ ฤทธิเกรียง

6013103050
นางสาวนีรภา ปราศัย

6013103051
นางสาวพรวลัย พวงศรีแก้ว

6013103052
นางสาวพินันทา ทองคำ

6013103053
นางสาวภัททราภรณ์ พุ่มเพ็ชร

6013103054
นางสาวมินตรา ศรีอุ่นดี

6013103055
นางสาวสุชาดา คงกะศรี

6013103056
นางสาวสุภาพร บุตรสักสาม

6013103057
นางสาวสุรีย์พร สวนม่วง

6013103058
นางสาวอมรรัตน์ สามโพธิ์ศรี

6013103059
นางสาวอรญา พรมพินิจ

6013103060
นางสาวอารยา อินทร์รอด