มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6013103061
นางสาวกัลย์สุดา ตะไรพรม

6013103062
นางสาวจิราวรรณ จาดเปรม

6013103063
นางสาวชมพูนุช จันทร์หอม

6013103064
นางสาวชลธิดา อ่อนฉุน

6013103065
นางสาวโชสิตา ทรัพย์สิน

6013103066
นางสาวณัฐตยา เทพบุรี

6013103067
นางสาวทัศวรรณ ประภาษี

6013103068
นางสาวธนิษฐา โถปิก

6013103069
นางสาวนรินรัตน์ ท่าทราย

6013103070
นางสาวน้ำฝน บุตรทา

6013103071
นางสาวปวีณา ทองเทศ

6013103073
นางสาววิชิตา พูลรักษ์

6013103075
นางสาวศิริลักษณ์ แสนชัย

6013103076
นางสาวสมฤดี พรมหาลา

6013103077
นางสาวสาวิตรี ประสารสืบ

6013103078
นางสาวสิริโสภา เสือแก้ว

6013103079
นางสาวสุกฤตา พรหมมา

6013103080
นางสาวสุภาภรณ์ ออมไธสง

6013103081
นางสาวเสาวลักษณ์ เขียวคล้าย

6013103082
นางสาวอทิชา คงทอง

6013103083
นางสาวอภิรพร เกษมรัตน์

6013103084
นางสาวอาทิตยา กันนะราช

6013103085
นางสาวอารีรัตน์ ทองล้อม

6013103088
นางสาวอัจฉริยา แก้วมหาชัย