มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6013112001
นางสาวกมลรัตน์ แก้วมิตร

6013112002
นางสาวกมลวรรณ กมลรัตน์

6013112003
นางสาวกรรณิการ์ อยู่กล่ำ

6013112004
นางสาวชลาลัย แดงแก้ว

6013112005
นางสาวชุติมณฑน์ วงษ์ทอง

6013112006
นางสาวณัฐณิชา วรชินา

6013112007
นางสาวณัฐธิดา ทองประกอบ

6013112008
นางสาวณัฐวรรณ สิงห์คูณ

6013112009
นางสาวดวงกมล มะละมูล

6013112010
นางสาวเดือนนภา นาเกลือ

6013112011
นางสาวธัญวรัตน์ ธัญญวานิช

6013112012
นางสาวนริศรา เนตรคำ

6013112013
นางสาวนัทวรรณ บุญยัง

6013112014
นางสาวบุญญานุช เธียรพิเชษฐพงศ์

6013112015
นางสาวปาริฉัตร รอดเพชร

6013112016
นางสาวพรพิไล ไทยนาทม

6013112017
นางสาวเมษยา หอมเพชร

6013112018
นางสาววรรณศิริ เงินเนตร์

6013112019
นางสาววิภาภรณ์ โคตรภูเขียว

6013112020
นางสาวศรีสุดา ไชยวงศ์

6013112021
นางสาวศันสนีย์ ใหม่คามิ

6013112022
นางสาวสมฤทัย พณิชนันทเวช

6013112023
นางสาวสุธิตา เลิศไธสง

6013112024
นายกิตติ ประทาน

6013112025
นายเกียรติวุฒิ เผือกพ่วง

6013112026
นายชาณุวัฒน์ ปานแจ้ง

6013112027
นายปฏิภาณ บุญนวล

6013112028
นายพิชชากร ปศุพันธาภิบาล

6013112029
นายยรรยง พนารัตน์ธารา

6013112030
นายวสุ สืบวงษ์รอด