มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6013112031
นางสาวกมลพร รัฐอินทร์

6013112032
นางสาวกัญญาณัฐญ์ ศรีขำ

6013112033
นางสาวกัญญารัตน์ นาคอินทร์

6013112035
นางสาวขวัญชนก วรสันต์

6013112036
นางสาวจิราภรณ์ ศรีอินทร์

6013112037
นางสาวชลิตา สุขจิตร

6013112038
นางสาวฐิตาพร แก่นมีชัย

6013112039
นางสาวดารารัตน์ ป้อมทอง

6013112040
นางสาวทิพธัญญา บัณฑิตสกุลชัย

6013112041
นางสาวนัทธมน ขันติสถาพร

6013112043
นางสาวประวีณา จั่นจีน

6013112044
นางสาวปรียานุช พรมอาจ

6013112046
นางสาวเพ็ญนภา อวนศรี

6013112047
นางสาวแพรวพรรณ หงษ์สระแก้ว

6013112048
นางสาวภัทราวดี ชิตยวงษ์

6013112049
นางสาวรมณีย์ พรถึง

6013112050
นางสาววรัญญา ชาภิรมย์

6013112051
นางสาววริศรา สายกาลย์

6013112052
นางสาวอรสุดา ภู่ประเสริฐ

6013112053
นายกิตติกวิน โคกทอง

6013112054
นายกิตตินันท์ น้อยอ่ำ

6013112055
นายจักรพงศ์ อินทร์ศรี

6013112056
นายชินวุฒิ อำคา

6013112057
นายธนาธร เดวีเลาะ

6013112058
นายภานุพงษ์ ม่วงมุข

6013112059
นายวุฒิชัย มีมุข

6013112060
นายอนุชิต มงคลเฉลิม