มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6013113001
นางสาวกนกพร จันทร์ส้ม

6013113002
นางสาวกมลพรรณ รักวุ่น

6013113003
นางสาวกิติวรรณ บุตรคุณ

6013113004
นางสาวเกษณีย์ ศิริ

6013113005
นางสาวขวัญเรือน ทองล้ำ

6013113007
นางสาวชวาลา เก้าสี

6013113008
นางสาวโชติกา ทับทอง

6013113011
นางสาวธนัญญา โสประดิษฐ์

6013113012
นางสาวเบญจรัตน์ ทาราช

6013113013
นางสาวปณิตา มูลเฉลิม

6013113014
นางสาวปทิตตา เสนาดี

6013113015
นางสาวพนิดา ดีดน้อย

6013113016
นางสาวพรพรหม พรมแพร

6013113017
นางสาวพิมพ์นิภา ลำมะยศ

6013113018
นางสาวเพชรไพลิน ปาณะดิษ

6013113019
นางสาววิยะดา บัวชุม

6013113020
นางสาวศรศิลป์ ศรแก้ว

6013113021
นางสาวศุภรัตน์ ปิ่นเงิน

6013113022
นางสาวสิตานัน แดงชาวนา

6013113023
นางสาวสิริมงคล ทรัพย์พร้อม

6013113024
นายธนบดี หล่องคำ

6013113025
นายธีรพล นำพวก

6013113028
นายยุทธพงศ์ โฉมโย้

6013113029
นายวงศพัทธ์ งามลำยวง

6013113030
นายวัฒนชัย แซ่จัน