มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6013113031
นางสาวกนกพร อยู่โต๊ะ

6013113032
นางสาวกิตติยาภรณ์ หนูแดง

6013113033
นางสาวจุรีรัตน์ คำมี

6013113034
นางสาวทิวาพร อินนาคกูล

6013113035
นางสาวธนัฏฐา ศิลากุล

6013113036
นางสาวธัญวรัตน์ ชูสงฆ์

6013113037
นางสาวนงลักษณ์ ฟั่นแจ้ง

6013113038
นางสาวปิยธิดา พานิชสรรพ์

6013113039
นางสาวพัชราภรณ์ ตรงต่อกิจ

6013113040
นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มคง

6013113041
นางสาวพิชามญช์ รักษ์พงษ์

6013113042
นางสาวพิมพ์นิภา คำจันดา

6013113043
นางสาวพีรณัฐ สังรวม

6013113044
นางสาวลลิตา ดวงตาทิพย์

6013113045
นางสาววรุณพร ศรีเกษม

6013113046
นางสาววิมพ์วิภา ยังกองแก้ว

6013113047
นางสาวศรัญญา ศรีอ๊อด

6013113048
นางสาวศศิธร ศรีสังข์

6013113050
นางสาวสุทธิกานต์ น้อยวัน

6013113052
นางสาวอนุสรา แจ่มชาวนา

6013113053
นางสาวอมรรัตน์ กาสา

6013113054
นายธนพงษ์ ฟักเฟื่อง

6013113055
นายธีระพงษ์ พลธีระ

6013113056
นายปรเมศวร์ เอี่ยมโอด

6013113057
นายวัชริศ ส้มเพ็ชร์

6013113058
นายสิทธิศักดิ์ ทิพา

6013113059
นายสุริยะ ศาลพันลำ