มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6013120001
นางสาวกมลชนก สานุ่ม

6013120002
นางสาวจันทร์จิราพร พิลึก

6013120003
นางสาวจินตหรา ประกอบผล

6013120005
นางสาวจิราภรณ์ ปานแจ้ง

6013120007
นางสาวนริศรา บัวลา

6013120008
นางสาวนัฐมล บุญจันทร์

6013120009
นางสาวนัฐมล พุ่มน้อย

6013120010
นางสาวปวีณา พ้นเวร

6013120011
นางสาวปวีณา เสนารถ

6013120012
นางสาวรมณีย์ ขันมี

6013120013
นางสาววณิชกานต์ นวรัตนารมย์

6013120015
นางสาวศิริลักษณ์ คำแหง

6013120016
นางสาวสุดารัตน์ มณีขวัญ

6013120017
นางสาวสุธาดา นนทรารักษ์

6013120018
นางสาวสุวรรณา เอี่ยมอ่อน

6013120020
นายณัฐดนัย ไชยพละ

6013120022
นายปรัชญา คำอ่อน

6013120023
นายรชานนท์ คงสุวรรณ์

6013120024
นายรุ่งนรินทร์ อ่อนนาเมือง

6013120025
นายสมภพ จันทร์กลิ่น

6013120026
นายสหรัฐ สุรีวงศ์

6013120027
นายสินธนากรม์ รูปบุญ

6013120028
นายอดิศักดิ์ บุญเอนก

6013120029
นายอนุชา บุญถิ่น

6013120030
นายอภิดล ทองชื่นตระกูล