มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6013120031
นางสาวกมลวัลย์ สุภรณ์

6013120032
นางสาวชนากานต์ สิงห์ณี

6013120033
นางสาวทัศนีย์ ปราณีต

6013120034
นางสาวธิดารัตน์ มูลทา

6013120036
นางสาวนวรัตน์ ขนาดนิด

6013120037
นางสาวปิยะนันท์ ทองม่วง

6013120038
นางสาวภัคจีรา เหลือพร้อม

6013120039
นางสาวมนัสชยา หุนกุล

6013120041
นางสาวลักษมี สุขเเจ่ม

6013120042
นางสาววรนันท์ กันยามา

6013120043
นางสาววารุณี วายุ

6013120044
นางสาวศิรประภา ลิ้มตระกูล

6013120045
นางสาวสุนารี นาคเย

6013120046
นางสาวสุปรียา จันทร์แสนตอ

6013120048
นางสาวอังคณา ทินช่วย

6013120049
นางสาวอารียา อาทร

6013120050
นายเจษฎาภรณ์ หวายบุตร

6013120051
นายธีรเมธ คุณศึกษา

6013120052
นายนันทวัฒน์ ยศปัญญา

6013120053
นายนิติภัทร์ ร่วงรู้

6013120054
นายบัญชา เพียลำแขก

6013120055
นายพัฒนายุ ดอกจำปา

6013120056
นายพิทยา ราชา

6013120057
นายภาณุพัฒน์ ขำจันทร์

6013120058
นายสิทธิพงษ์ ศรีวราพงศ์

6013120059
นายสุขสันต์ แก้วเพ็ชร

6013120060
นายสุรกิจ คำดัด