มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีศึกษา (Musics Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6013109001
นางสาวกมลวรรณ คุ้มครุฑ

6013109002
นางสาวทอฝัน เชิดเชื้อ

6013109003
นางสาวธัญชนก เรืองงิ้ว

6013109004
นางสาวปริญลดา อาจหาญ

6013109005
นางสาวพิมวิลัย เชื้อบุญไทย

6013109006
นางสาววนิดา ขวัญนาง

6013109007
นางสาวศรัญญา เชื้อพรมมา

6013109008
นางสาวศศิตรา ชุ่มเย็น

6013109009
นางสาวสุจิตรา แก้วชัยสิทธิ์

6013109010
นางสาวสุรีพร ปั้นแสง

6013109011
นางสาวอรจิรา คลังมณี

6013109014
นายจิรเมธ เวลาสิงห์

6013109015
นายฉัตธัญ เมืองหลวง

6013109016
นายณัฐกฤต เปรมกิจพรพัฒนา

6013109017
นายณัฐพงศ์ อินทรง

6013109018
นายณัฐพล บับภาบุญ

6013109019
นายนิรุทธิ์ เตตะวงษ์

6013109020
นายปกรณ์ จิตต์ประสงค์

6013109021
นายปฏิภาณ อ่อนพรมราช

6013109022
นายปสันน์ วัฒนะ

6013109023
นายพงศกร แสงตาล

6013109024
นายพงศ์พิสุทธิ์ ภู่แก้ว

6013109027
นายวิชิต คำอ้ายล้าน

6013109028
นายสาธิต สีหะวงษ์

6013109029
นายสิทธิชัย เฟื่องอิ่ม

6013109030
นายสุทธิพงษ์ อินธิตก