มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีศึกษา (Musics Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6013109031
นางสาวกชกร คำเขียน

6013109032
นางสาวกรีฬารัตน์ ได้ดี

6013109033
นางสาวกิ่งแก้ว เนียมชาวนา

6013109034
นางสาวธนัญญา สัมภวัน

6013109035
นางสาวน้ำเพชร นันเชียงเครือ

6013109036
นางสาวปานตะวัน ชูศรีเพ็ชร์

6013109037
นางสาวพัชรภรณ์ ทาอ้น

6013109038
นางสาววนิชา ชูกลิ่น

6013109039
นางสาววรรณทนีย์ ทองจันทร์

6013109040
นางสาววรัญญา ล่อนทอง

6013109041
นางสาวศิริวรรณ์ ริด

6013109042
นายจิระพันธ์ ตรรกดุษฎี

6013109043
นายชัชพล จันทร์ท่าฬ่อ

6013109044
นายณรงค์ศักดิ์ อินสอน

6013109045
นายณัฏฐ์ปวินท์ ศิริมาศ

6013109046
นายณัฐวุฒิ ประวะเข

6013109047
นายเดโชชัย วิญญาคราม

6013109048
นายทรงพล นาคงาม

6013109049
นายทรรศน จักรพันธ์ ณ อยุธยา

6013109050
นายธนวัฒน์ พ่วงจีน

6013109052
นายปุญญพัฒน์ พุทธโกศล

6013109053
นายวัฒนา ประดิษฐ์

6013109054
นายวิทยา ศิลป์นำชัย

6013109055
นายวิทวัส อ่อนตานา

6013109056
นายสามารถ แสนคำ

6013109057
นายสุภัทรชัย เปพะนัส

6013109058
นายปริญญา สุวรรณ์