มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6013106001
นางสาวกมลชนก เทียนอินทร์

6013106002
นางสาวจินตนา ประทุมวัน

6013106003
นางสาวจิราภรณ์ นวรัตนารมย์

6013106004
นางสาวชยาภรณ์ ไชยวงศ์

6013106005
นางสาวชลิตา ทองแขม

6013106006
นางสาวณัชชา บุญรอด

6013106007
นางสาวณัฏฐิกุล บุญจิตร

6013106009
นางสาวทิพย์สุดา สิงห์เส

6013106010
นางสาวธรัญญา บุญจ้อย

6013106012
นางสาวนันทิดา ดอนหม้อ

6013106013
นางสาวนิลาวัลย์ นิลมาศ

6013106014
นางสาวพรสุดา นาคเมฆ

6013106016
นางสาวเพียงมณี ชัยชนะพีระกุล

6013106017
นางสาววรรณพร ขาวป้อม

6013106019
นางสาวสิตานันท์ คำตุ้ย

6013106020
นางสาวอารีย์ญา แจ้งจีน

6013106022
นายณัชภัทร์ พรมแพร

6013106023
นายตันติกร บุญธรรม

6013106024
นายธนากร ฐนิตปธานิน

6013106025
นายภูมิมินทร์ วันจันทร์

6013106026
นายวรุดม บุตรสาร

6013106027
นายวัฒนะ แสงศรี

6013106028
นายสิทธิพงษ์ บุญหลง

6013106030
นายอติพร มณีล้ำ