มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6013106031
นางสาวกนกวรรณ บัวศรี

6013106032
นางสาวชฎาพร วิวรชัย

6013106033
นางสาวเชิญขวัญ ตรีกลึง

6013106034
นางสาวณัฐนิชา เหนียมพ่วง

6013106035
นางสาวดรุณี เอี่ยมอุดม

6013106036
นางสาวนเรศ ติ๊บตอง

6013106037
นางสาวนิภาพร ฤทธิเกรียง

6013106038
นางสาวปภากร โสประดิษฐ์

6013106041
นางสาวเปรมฤทัย ใจชมภู

6013106042
นางสาวพักตร์จิรา ทิวงษ์

6013106043
นางสาวภิรัญญา รู้สูงเนิน

6013106044
นางสาววันวิสา สุทธิศาสตร์

6013106047
นางสาวสุธิดา แสงภูผา

6013106048
นางสาวสุพัตรา ขจรกุลโชค

6013106049
นางสาวหทัยกาญจน์ วันแจ่ม

6013106050
นายคณิตติน ศิลาเงิน

6013106051
นายชัยมงคล เกิดช้ำ

6013106052
นายฐนัตถ์ เจริญศรี

6013106053
นายทวีศักดิ์ มามั่ง

6013106054
นายธงชัย กามะ

6013106055
นายธนทัต ขุนชุ่ม

6013106057
นายปิยะ สิงห์แรง

6013106058
นายพีระพัฒน์ แสงรุ่ง