มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6013118001
นางสาวกันตนา โพธิทน

6013118002
นางสาวกัลยารัตน์ รอดเพชร

6013118003
นางสาวกาญจนา อินทสนธิ์

6013118004
นางสาวชนินาถ ปรางทอง

6013118005
นางสาวชมพูนุท ภู่ประเสริฐ

6013118006
นางสาวชัญญานุช นุชปาน

6013118007
นางสาวณัฐธิดา อินต๊ะป้อง

6013118008
นางสาวณิชารีย์ พิมพา

6013118009
นางสาวธนัชพร แสงสุวรรณ์

6013118010
นางสาวธิดารัตน์ ลาดเลา

6013118011
นางสาวนันทนา วงคำจันทร์

6013118012
นางสาวบุษกร คนเสงี่ยม

6013118014
นางสาวพรสุรางค์ นาคอัง

6013118015
นางสาวพัชรพร แย้มสรวญ

6013118016
นางสาวพินทุสร ศิริธนารันดร์

6013118017
นางสาวพิมพ์นิภา พระพิมพ์

6013118020
นางสาววรฤทัย วงษ์แก้ว

6013118021
นางสาววารุณี พรมภาพ

6013118022
นางสาววิมมลิน จัวทิ

6013118023
นางสาวสิตานันท์ สังข์จันทร์

6013118024
นางสาวสุนิตรา ฦาชา

6013118025
นางสาวหทัยรัตน์ ยมจันทร์

6013118026
นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์ชุ่ม

6013118027
นายกฤตศิลป์ พรหมบุญตา

6013118028
นายภาณุวิชญ์ ป่าสนธิ์

6013118029
นายสุรพงศ์ บางทวี