มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6013118030
นางสาวกนกพร จันทราช

6013118031
นางสาวกมลวรรณ วรรณา

6013118032
นางสาวกัญญามาศ พิสุทธิโสภณ

6013118033
นางสาวเข็มอัปสร สิงห์สถิตย์

6013118034
นางสาวชฏาพร เศษมี

6013118035
นางสาวชลลดา อาวร

6013118036
นางสาวฐิตาพร ห้วยชะนาง

6013118037
นางสาวฐิตารีย์ ราษฎร์ทองหลาง

6013118039
นางสาวนิรชา แสงทับ

6013118040
นางสาวนิลาวัลณ์ ปัญญาเครือ

6013118041
นางสาวปรีชานิการ์ บุญโห้

6013118042
นางสาวพิชญา แก้วนคร

6013118044
นางสาวยุพารัตน์ อินเพลิน

6013118045
นางสาวลลิดา ทองเกิด

6013118046
นางสาวลลิตา เนตรเพ็ง

6013118047
นางสาววราภรณ์ แอบเพชร

6013118048
นางสาวสกุลกาญจน์ กาฝาก

6013118049
นางสาวสุชาวดี พรหมมาศ

6013118050
นางสาวสุพัตรา พาแกดำ

6013118051
นางสาวสุภาวดี อยู่แย้ม

6013118052
นางสาวอดิศา มั่นเกตุวิทย์

6013118053
นางสาวอาริษา ต่างสันเทียะ

6013118054
นางสาวไอริณ สุริยะวงศ์

6013118055
นายขวัญชัย โพธิ์ทอง

6013118056
นายชยางกูร ศรีเคนขันธ์

6013118057
นายพลช นิลวงศ์

6013118058
นายสยาม ท่วมประจักษ์