มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6013111001
นางสาวกาญจนา จันโอ๊ด

6013111002
นางสาวเกษรินทร์ อินนะลา

6013111003
นางสาวณัฐสุดา ตัญญาชัย

6013111004
นางสาวธนภรณ์ อยู่เจริญ

6013111005
นางสาวรวีวรรณ บุญช่วย

6013111006
นางสาวรังสิยา พุมมา

6013111007
นางสาววริศรา สิงหะกุลชร

6013111009
นางสาวสุนันทา มิ่งใย

6013111010
นางสาวอรุโณชา อินทพงษ์

6013111011
นางสาวอารียา อินแตง

6013111012
นายณัฐกานต์ เทียนเพชร

6013111013
นายณัฐพล ม่วงมา

6013111014
นายดลวัฒน์ โวหาร

6013111017
นายธนิก ใจยง

6013111018
นายธีรพล ผะอบเหล็ก

6013111019
นายบริรักษ สมบูรณ์นาวิน

6013111020
นายประเสริฐ คงรอด

6013111022
นายพัสกร บัวแก้ว

6013111023
นายพิริยะ โวหาร

6013111024
นายภัทรพล จักน้ำอ่าง

6013111025
นายภูภัฎ สีดา

6013111026
นายวรายุส จันทะคุณ

6013111028
นายสามารถ ทองดอนง้าว

6013111029
นายสุชาติ แสนซุ้ง

6013111030
นายสุรเชษฐ์ มีกาย

6013111031
นายเอกราช เกตุทอง