มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6013111032
นางสาวจิราพา พรมมูล

6013111033
นางสาวเจษฎาพร จันทร์อ่อน

6013111034
นางสาวชนากานต์ พิมพ์ประสานต์

6013111036
นางสาวนฤมล ผลสันต์

6013111037
นางสาวพัชรพร สุวรรณศรี

6013111038
นางสาวยลดา โคตรสุวรรณ

6013111040
นางสาวศิริพร เส็งสิน

6013111041
นางสาวอภิญญา คำอ่าง

6013111042
นางสาวอรณิชา ดวงเต็มใจ

6013111043
นายไกรลาส เคนคำมิ่ง

6013111044
นายเจริญ สิงห์ลอ

6013111045
นายชัชวาลย์ ฟองจางวาง

6013111046
นายชัยวัฒน์ มุกดา

6013111048
นายณัฐพนธ์ สมสิทธิ์

6013111049
นายตุลากานต์ คำไทย

6013111050
นายธนานุกูล สิงหฬ

6013111051
นายธีรไนย ขาต่าย

6013111052
นายปฏิภาณ มุจรินทร์

6013111053
นายปริญญา โพธิ์เงิน

6013111054
นายพงศ์เทพ อุ่นใจ

6013111055
นายพิสุทธิ์ ขัดต๋า

6013111056
นายภูมิชนะธาม อธิษฐ์โพธิ์คิน

6013111057
นายรัชชานนท์ วงษ์พิมเสน

6013111058
นายวรวัฒน์ บัวทอง

6013111059
นายวิชญ์พล เรืองรอง

6013111060
นายศิรภูมิ สุวรรณศรี

6013111062
นายอมรเทพ สงสัย