มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) 21/38 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6032419002
นางสาวชฎาภา หมอปุย

6032419004
นางสาวนพมาศ จิตต์ชื้น

6032419005
นางสาวบังอร ส้มอ่ำ

6032419006
นางสาวปิยวรรณ ปัญญาคำ

6032419007
นางสาวแพรพรรณ วันเชียง

6032419008
นางสาวภิญญาพัชญ์ พึ่งนุ่ม

6032419009
นางสาวมินตรา หมีดง

6032419010
นางสาวรัตติยา ดีดกลิ่น

6032419011
นางสาววิจิตรา ศิริไกรวัฒนาวงค์

6032419012
นางสาวศิรประภา อุ่นจันทร์

6032419013
นางสาวศิริพร ธรรมมา

6032419015
นางสาวสุดารัตน์ ขุนสุริยะ

6032419016
นางสาวสุนิสา แสงทอง

6032419017
นางสาวสุพัตรา จูเทศ

6032419018
นางสาวสุวรรณี วิจิตรพงษา

6032419019
นางสาวหนึ่งฤทัย กรีอินทร์ทอง

6032419020
นางสาวหนึ่งฤทัย โงมสันเทียะ

6032419022
นางสาวเหมสุดา บุญพิมพ์

6032419023
นางสาวอิสสรียา สีอ่อน

6032419024
สิบตรีชวการต์ สุวรรณโฉม

6032419025
นายโชคชัย อัครไพรสณฑ์

6032419026
นายธาราวิทย์ เข็มลาด

6032419027
นายพันธมิตร บุญคง

6032419028
นายภัทราวุธ ศิริสานต์

6032419030
นายวรรธนัย น้อยนึ่ง

6032419031
นายวรินทร์ ดีฤสานต์

6032419032
นายวศิน ทับเปลี่ยน

6032419033
ดาบตำรวจวัลลภ ดีฤสานต์

6032419034
นายวุทธิพงษ์ เอี่ยมอุไร

6032419035
นายสุทธิพงศ์ จิราพงศ์

6032419036
นายอธิน มั่นมาตร

6032419037
นายอนันต์ แย้มเยื้อน

6032419038
นางสาวพรพิมล โพธิ์ศรี

6032419039
พันตำรวจเอกธวัช รุ่งเรืองศรี

6032419040
นางสาวปัทมวรรณ ชมสวนสวรรค์

6032419041
นายปฤษฎางค์ จาดศรี

6032419042
นางขวัญหทัย สุรินทรามนต์

6032419043
นางสาวขวัญนภา ถึงเนียม

6032419044
นางสาวสุธาสินี ล้อมวงค์

6032419045
นางสาวณัฐชา เหล่าเรือง

6032419046
นายพัศพงศ์ แก้วมณี

6032419047
นายปฐวี สิงห์สถิตย์