มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) 21/36 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6032407002
นางสาวนภัสกร บุญธรรม

6032407003
นางสาวลูกเกตุ รักษาพันธุ์

6032407004
นางสาววิไลวรรณ ใจกล้า

6032407005
นางสาวสุกัญญา จันทร์มา

6032407006
สิบตรีเจษฎากร น้ำดอกไม้

6032407007
นายฉัตรชัย เสือแพร

6032407008
นายณัฐนนท์ ป้อมยุคล

6032407009
นายทักษ์ดนัย แก้วพันธุ์

6032407010
นายธนกฤต สุขศรีม่วง

6032407011
นายประวิตร นิลปัทม์

6032407012
นายมนเฑียร มากเมือง

6032407013
นายรพีภัทร์ ติลภัทร

6032407014
สิบตรีอนุรักษ์ ทองหล่อ

6032407016
นายศตวรรษ กันหนองขาม

6032407017
นางสาวศุกลภัทร เรืองดี