มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย 21/37 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6032418001
นางสาวจิรายุ จันทะบุตร

6032418002
นางสาวชนธีร์ โชติมนต์

6032418003
นางสาวณัฏฐนันท์ ประเสริฐกุล

6032418006
นางสาวนัทวรรณ บุริโท

6032418007
นางสาวน้ำฝน แยงสา

6032418008
นางสาวปวีณา ทองแฉล้ม

6032418010
นางสาวพเยาว์ สุขเกษม

6032418011
นางสาวพรพิมล คำแสนเดช

6032418012
นางสาวพรพิมล เอี่ยมอ่อน

6032418013
นางสาวพรรณธนัน มั่นพรม

6032418018
นางสาวสุมาลี สุริยะมาศ

6032418019
นางสาวอทิตยา สุวรรณเลิศ

6032418020
นายวันลือ ประสม

6032418021
นายวีรภัทร โชติรัตน์

6032418022
นายอภิสิทธิ์ ผึ้งสุข