มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 21/35 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6032412002
นางสาวจุฑารัตน์ โคกทอง

6032412004
นางสาวนิตยา เนียมสวรรค์

6032412005
นางสาวเพียงตะวัน จันทร์อินทร์

6032412006
นางสาววิรมณ มาผึ้ง

6032412007
นางสาวสุธาสินี เครือพานิช

6032412008
นางสาวสุพัตรา วรนารถ

6032412009
นางสาวอภิญญา อุดมธนวงศ์

6032412010
นางสาวอรทัย สุขลาภ

6032412011
นายกฤชฐา พรมดวงรัตน์

6032412012
สิบเอกกฤติเดช ธัชพันธุ์

6032412013
นายกวิน ญาณฤทธิ์

6032412014
นายกวี วาทิตธราดล

6032412016
นายจารุวัฒน์ บัวสี

6032412018
นายชัยธวัช เรืองสังข์

6032412019
สิบตำรวจโทชิรพงศ์ ยะราช

6032412020
สิบตำรวจโทเชษฐพฤนท์ ศิริเขตกิจ

6032412021
นายณชรัฐ แหลงจาย

6032412022
สิบตำรวจตรีถิรวัฒน์ กลิ่นสุวรรณ

6032412026
สิบเอกประภากร ทองสุข

6032412027
นายปัญญา เกรียงศักดิ์ศรี

6032412028
นายปาราเมศ บุญมา

6032412029
นายพงศธร อุปสิทธิ์

6032412031
สิบเอกยศภัทร ยอดยิ่ง

6032412032
นายยุทธนา วงศ์วารี

6032412033
สิบตำรวจตรีวัลลภ อานพรม

6032412034
นายวิชาญศักดิ์ อุปกูล

6032412035
นายวิบูลย์ แสงน้อย

6032412036
นายวิเศษ โชคอนันต์บัณฑิต

6032412037
นายศักดิ์ชัย ธรรมยา

6032412038
จ่าอากาศโทศิวกร เพชรทอง

6032412040
นายสิทธิธรรม บัวเขียว

6032412041
นายสีหเดช ศรีหาอินทร์

6032412042
สิบตรีสุรสิทธิ์ พันธ์จีน

6032412043
สิบตำรวจตรีอัฐกร โมสกุล

6032412045
นายจรัญ ดิษฐบ้านไร่

6032412046
สิบตำรวจตรีภานุพันธ์ ไกรมี

6032412047
สิบตำรวจโทจักรกริช รัตนะ