มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 21/40 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6032603003
นางจันทร์ทิพย์ ประเสริฐศรี

6032603004
นางสาวจุฑามาศ มีสอน

6032603005
นางสาวพรนิภา แก้ววงษา

6032603006
นางสาวพัชรา แซ่เล้า

6032603007
นางสาวสรัลชนา เขมะประสิทธิ์

6032603008
นางสาวิตรี เจตวิเศษไพศาล

6032603009
นางสาวสุกัณญา ยอดสุวรรณ์

6032603010
นางสาวสุนันทา ปิ่นนาค

6032603011
นายนันทพงศ์ ภูทวี

6032603012
นายนิพิฐพนธ์ อมรรัตนานุเคราะห์

6032603013
นายสันติ สมบูรณ์ศรีวงศ์

6032603014
นายอภิเมศ พึ่งพิณ

6032603015
นายอาณาจักร จันทร์วังทอง

6032603016
นายสกล ทันนิเทศ

6032603017
นายวีรวัฒน์ นุชชม

6032603018
นางสาวเพียงดาว ตีติ

6032603021
นางสาวกิ่งกาญจน์ คำมา

6032603022
นางสาวญาสุมินทร์ คชสิทธิ์