มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) 21/43 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6032606001
นางสาวกุลวลัย จาดยางโทน

6032606002
นางสาวจุฑามาศ จิตอารีย์

6032606003
นางสาวชิษณุชา มาพันธ์สุ

6032606004
นางสาวธนิตา ม่วงเฟื่อง

6032606006
นางสาวธิดารัตน์ ศรีภัทรวิทย์

6032606010
นางสาวเยาวลักษณ์ โสภาวัง

6032606015
นายคุณานนต์ ทวาทศปกรณ์

6032606016
นายชาญณรงค์ สากลบรรเจิด

6032606017
นายณัฐวัฒน์ รัตนเรืองวิโรจน์

6032606018
นายธนวัต แตงวังทอง

6032606019
นายปิติภัทร์ ต๊ะเขตต์

6032606022
นายลัทธพงศ์ หาดทา

6032606023
นายเอกรัฐ พงศ์ไพจิตร

6032606025
นางสาวโยษิตา เอการัมย์