มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 21/41 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6032602002
นางสาวกาญจนาภรณ์ ทองตัด

6032602010
นางสาวพิมลวรรณ ขวัญสมบัติ

6032602014
นางสาวรวินท์พร กิ่งแก้ว

6032602016
นางสาวศรีวรา พรรณะ

6032602018
นางสาวศุภัชญา บานชื่น

6032602021
นางสาวสุธาสินี ยุปานันท์

6032602023
นางสาวสุธิดา ก้อนทอง

6032602026
นายกฤษณะ ชูเมือง

6032602035
นายนภัสดล โตบุญมา

6032602036
นายพงษ์สิทธิ์ เสืออุดม

6032602038
นายพิชัยยุทธ พูนสิน

6032602039
นายพีระชาติ วงมงคล

6032602041
นายวงศกร เนตรบุตร

6032602042
สิบตรีวีรภัทร บุญนาก

6032602046
นางสาวสุพิชญา พุดฉิม

6032602052
นางสาวสุกัญญา มาต๊ะเครือ

6032602053
นายณัฐพล สลีแดง