มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 21/41 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6032602001
นางสาวกาญจนา หินไทยสงค์

6032602002
นางสาวกาญจนาภรณ์ ทองตัด

6032602004
นางสาวจิติมา ดีงาม

6032602005
นางสาวฑาริกา หล่อทอง

6032602006
นางสาวเนตรชนก พรหมราย

6032602007
นางสาวบุรินทร์รัตน์ หีบแก้ว

6032602008
นางสาวเบญจภรณ์ คำปัญโญ

6032602009
นางสาวปุณณดา ธนวิชญากิตติ์

6032602010
นางสาวพิมลวรรณ ขวัญสมบัติ

6032602011
นางสาวพิรุณรักษ์ กองนิล

6032602012
นางสาวแพรพรรณ เส็งพานิช

6032602013
นางมลุลี อินทร์นา

6032602014
นางสาวรวินท์พร กิ่งแก้ว

6032602015
นางสาวรัตนพร ทิมแย้ม

6032602016
นางสาวศรีวรา พรรณะ

6032602017
นางสาวศศิพร ฉิมงาม

6032602018
นางสาวศุภัชญา บานชื่น

6032602019
นางสาวสายฝน โยมา

6032602020
นางสาวสุดารัตน์ ทนทาน

6032602021
นางสาวสุธาสินี ยุปานันท์

6032602023
นางสาวสุธิดา ก้อนทอง

6032602025
นางสาวอริสา อินสอน

6032602026
นายกฤษณะ ชูเมือง

6032602028
นายขวัญชัย ปั้นคุ่ย

6032602029
นายคชรัตน์ คชนิล

6032602030
นายจตุพร กลั่นหวาน

6032602031
สิบเอกฐิติพงศ์ นวลคำ

6032602032
นายณัฐวุฒิ จันทา

6032602033
นายธนพล ลันละนา

6032602034
นายธีรพัฒน์ นิยมไทย

6032602035
นายนภัสดล โตบุญมา

6032602036
นายพงษ์สิทธิ์ เสืออุดม

6032602038
นายพิชัยยุทธ พูนสิน

6032602039
นายพีระชาติ วงมงคล

6032602040
นายภานุวัฒน์ ถ้วนถี่

6032602041
นายวงศกร เนตรบุตร

6032602042
สิบตรีวีรภัทร บุญนาก

6032602043
สิบโทศุภมิต ศิขินารัมย์

6032602044
นายสุรินทร์ พุฒมาลา

6032602046
นางสาวสุพิชญา พุดฉิม

6032602049
นางสาวอิสราภรณ์ ทองปอด

6032602050
นางสาวฐิตินันท์ สว่างเมฆ

6032602052
นางสาวสุกัญญา มาต๊ะเครือ

6032602053
นายณัฐพล สลีแดง