มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 21/44 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6032612004
นางสาวธนัติฐา นาคทรัพย์

6032612007
นางสาวภัทรวดี สิงห์แรง

6032612008
นางสาววธูสิริ ศุภรางค์รัตน์

6032612015
นายเกียรติศักดิ์ สุทธิฤกษ์

6032612016
นายจิรวัฒน์ มีพยุง

6032612017
นายณรงค์ศักดิ์ ด้วงรอด

6032612019
นายทรงกลด ประสงค์

6032612020
นายธวัชชัย แซ่เล้า

6032612023
สิบเอกภูมมินทร์ บ่อแก้ว

6032612024
นายวัชรพงษ์ คีรีรมย์

6032612028
นายสุทธิพงษ์ ทิพยมณฑล

6032612029
นายธีรพงษ์ ริตตะนันท์

6032612033
นายณัฐพงศ์ แสงแก้ว