มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 21/44 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6032612002
นางสาวจิราภรณ์ คุ้มแพทย์

6032612003
นางสาวณัฐธิดา ศรีคมขำ

6032612004
นางสาวธนัติฐา นาคทรัพย์

6032612006
นางสาวปานตะวัน ศรีแสง

6032612007
นางสาวภัทรวดี สิงห์แรง

6032612008
นางสาววธูสิริ ศุภรางค์รัตน์

6032612009
นางสาวศันสนีย์ อินทร์บึง

6032612010
นางสาวศุภลักษณ์ เปลี่ยนแสง

6032612011
นางสาวสายรุ้ง อุ่นอารีย์

6032612012
นางสาวอมลณัฐ พึ่งแย้ม

6032612015
นายเกียรติศักดิ์ สุทธิฤกษ์

6032612016
นายจิรวัฒน์ มีพยุง

6032612017
นายณรงค์ศักดิ์ ด้วงรอด

6032612019
นายทรงกลด ประสงค์

6032612020
นายธวัชชัย แซ่เล้า

6032612022
นายภัทราวุธ มั่นสัมฤทธิ์

6032612023
สิบเอกภูมมินทร์ บ่อแก้ว

6032612024
นายวัชรพงษ์ คีรีรมย์

6032612025
นายศุภวิชญ์ สุขเสริม

6032612026
นายสรวิชญ์ ฉิมอ่อง

6032612027
นายสิริสิทธิ์ รักษาคม

6032612028
นายสุทธิพงษ์ ทิพยมณฑล

6032612029
นายธีรพงษ์ ริตตะนันท์

6032612030
นางสาวธรณ์พัฒน์ คงสวัสดิ์

6032612031
นางสาวกุลปริยา เข็มม่วง

6032612032
นายธิติวุฒิ บุญรอด

6032612033
นายณัฐพงศ์ แสงแก้ว