มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ 21/31 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6032404001
นางสาวกรรณนิกา สวัสดี

6032404002
นางสาวชนิตากาญจน์ เอี่ยมอุดมพร

6032404003
นางสาวณฐอร ใบศรี

6032404004
นางสาวดวงฤดี คงเขียว

6032404005
นางสาวนราวดี เกตุพันธ์

6032404006
นางสาวนาตยา ประสารเสือ

6032404008
นางสาวพิมพิไล ต้มกลั่น

6032404009
นางสาวรุจาพา เขียวมี

6032404010
นางสาวรุจิรา เรืองโรจน์

6032404011
นางสาววัชราภรณ์ บัวผัน

6032404012
นางสาวสุพัตรา พลเสนา

6032404014
นายชัยรัตน์ พ่อค้าผล

6032404015
สิบตรีชัยสิทธิ์ ศรีอ่อนทอง

6032404016
นายชาญพิชญ์ ยิ้มศรีจันทร์

6032404017
สิบตำรวจตรีชินวัฒน์ กุลทิพย์

6032404018
นายณัฐกิตติ์ บุญผ่อง

6032404019
นายเดชทวี สมพิมเสน

6032404022
นายธนพล วรรณไทย

6032404023
จ่าสิบตรีธวัชพงษ์ ดีรักษา

6032404024
นายธิติ เดชสกุลรัตน์

6032404026
นายบัญชา ฤทธิ์ล้ำเลิศ

6032404027
นายปิยปาณ พิมสาร

6032404028
นายพงษ์พัฒน์ ศิริสัมพันธ์

6032404030
นายเรืองยศ เติบภักดี

6032404031
นายสรายุธ บุตรวงษ์

6032404032
สิบตำรวจตรีสหรัฐ บุญสายัง

6032404033
นายสุวิทย์ นิละต๊ะ

6032404034
นายอมฤต เฟื่อยผลภักดิ์

6032404035
นายณัฐพล ชัยพิทักษ์พงษ์

6032404036
นางสาวสิริประภา คุ้มแพทย์