มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) 21/32 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6032405001
นางสาวกมลวรรณ เหล็กคม

6032405002
นางสาวภัทรสุดา ดอนดาไพร

6032405003
นางสาวลัดดาวัลย์ สิงห์บ้านหมอ

6032405005
นางสาวศิวรัตน์ คงคะชาติ

6032405006
นางสาวสุดารัตน์ แก้วเสือ

6032405009
นายกฤตชัย ทรัพย์ประเสริฐ

6032405011
นายกิตติกานต์ ใสยาติ

6032405013
นายจตุรณ นิลน้อย

6032405014
นายจักรพันธ์ ทะมูกา

6032405018
นายณัฐฐ์ฐนนท์ ส่งโพธิ์

6032405020
นายทักษ์ดนัย บัวนุช

6032405024
นายพลากร พุ่มสว่าง

6032405025
นายพิเชฐ กล่อมกล่ำนุ่ม

6032405026
นายวรชิต จันทร์เพ็ง

6032405027
นายวัชรพล หมื่นใจโม

6032405030
นายศุภสัณห์ บัวหอม

6032405031
นายอนุพนธ์ บุญก่อ

6032405032
สิบเอกเอกกริช ภูมิประเทศ