มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 21/33 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6032426002
นางสาวเบญจมาศ พระตลับ

6032426003
นางสาวเบญจวรรณ กรฤทธิ์

6032426004
นางสาวพัณณิตา ก้อนแก้ว

6032426009
นางสาวศุภธิดา เสื่อทอง

6032426010
นางสาวสโรชา เรือนคำ

6032426011
นางสาวสาวิตรี ศิริกูล

6032426012
นางสาวสุทัตตา ชื่นจิตร

6032426014
สิบเอกกฤตนัย ก๋าคำ

6032426017
นายจักรพันธ์ นวลมิ่ง

6032426018
สิบตรีเฉลิมพล พรหมณี

6032426019
สิบโทชญานิน เอี่ยมกลิ่น

6032426020
สิบตำรวจตรีชนินทร์ ดาทอง

6032426021
นายชานนท์ เมืองเปรม

6032426022
สิบเอกชานนท์ สอนเจตน์

6032426023
สิบโทไชยพศ วิไลรัตน์

6032426025
สิบเอกณัฐพล นวลศรี

6032426026
สิบโทณัฐพล พินิจ

6032426027
สิบเอกณัฐวุฒิ ชูคีรี

6032426029
สิบเอกธนดล แก้วโพธิ์

6032426030
นายธนพนธ์ เฉลิมบุญ

6032426032
สิบตรีธนาพงษ์ ประกายจันทร์

6032426033
สิบเอกธวัชชัย นุตวัตร

6032426035
นายนันทวุฒิ อุมรินทร์

6032426040
สิบโทพีรพล ขำทับทิม

6032426042
สิบตรีภาณุพงศ์ มีรินทร์

6032426044
นายญาณศรณ์ จันทร์โชติ

6032426046
สิบตรีอภิรมย์ เฉลยสาร

6032426047
สิบตรีอภิรักษ์ เฉลยสาร

6032426050
สิบโทอังจินันท์ เพชรชนะ

6032426052
สิบตรีเอกลักษณ์ ประโลม

6032426124
สิบเอกสุทิน มูลทา

6032426134
นายสุพจน์ ดวงอุปะ

6032426136
นายรังสรรค์ ละม้าย

6032426137
นางสาวสุภาลัย รอบุญ

6032426141
นายณฐพงศ์ บุรารักษ์

6032426142
สิบตำรวจโทธนกร พ่อค้าผล

6032426143
สิบตำรวจโทณัฏฐชัย เฉลิมธนาภิรมย์

6032426144
นายณัฐพงศ์ ถมทอง