มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 21/61 (กองบิน) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6032426054
จ่าอากาศตรีหญิงเพ็ญพักตร์ บุญเสริม

6032426055
จ่าอากาศโทหญิงวรรณนภา จั่นตอง

6032426058
จ่าอากาศเอกกรกฎ บุญแถม

6032426061
จ่าอากาศตรีกิติธัช วังแปง

6032426065
จ่าอากาศตรีจิรายุ จ้าเสียง

6032426067
จ่าอากาศเอกเจตรินทร์ ยาวิชัย

6032426070
จ่าอากาศตรีชนาวุฒิ หมอนทอง

6032426082
จ่าอากาศโททวีโชค สำราญฤทธิ์

6032426083
จ่าอากาศโทธนวัฒน์ สืบบุญ

6032426084
จ่าอากาศตรีธนา มีมั่งคั่ง

6032426087
จ่าอากาศเอกธวัชชัย จันทร์สอน

6032426090
จ่าอากาศตรีนุกูล ตั้งสุพรรณ

6032426091
จ่าอากาศโทเนติพงษ์ คำสังวาลย์

6032426095
นายปภาวิณ ประดับวงศ์

6032426099
พันจ่าโทณัฎฐพล รอดเลิศ

6032426102
นางสาวพรรณวรินทร์ วิริยะพันธุ์

6032426104
จ่าอากาศเอกพีรวัฒน์ อาษาขันธ์

6032426107
จ่าอากาศโทภูธเนศ จันทร์โปร่ง

6032426110
จ่าอากาศโทเมธานนท์ เมฆทับ

6032426117
จ่าอากาศเอกศักดิ์ดา อัคศรี

6032426118
จ่าอากาศเอกศิสมพงษ์ อบเชย

6032426123
จ่าอากาศตรีสิทธิกร ทองครุธ

6032426126
จ่าอากาศเอกหญิงจารุเนตร บุญทวี

6032426128
พันจ่าอากาศเอกอนิรัตน์ สุกใส

6032426129
จ่าอากาศตรีอนิวัฒน์ มะลิขาว

6032426130
จ่าอากาศตรีอภิสิทธิ์ เขียวไทร

6032426133
พันจ่าอากาศเอกเอกรัฐ อยู่ยัง

6032426140
นายชุติพัฒก์ ปานภู่