มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) 21/39 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6032614002
นางสาวกุลธิดา ภูภัทรพงศ์

6032614003
นางสาววัชราภรณ์ หมีนาค

6032614008
นายพัชรพล กองสีสังข์

6032614009
นายวิทยา ปุ่นพันปี

6032614011
นายสิปปวิชญ์ ดีงาม

6032614013
นางสาวรัชดาภรณ์ พุ่มเปรม

6032614014
นางสาวสิริวิมล พรมชาวนา

6032614015
สิบเอกกรณ์ดนัย กลาสี

6032614016
สิบโทอิศรา สมบูรณ์

6032614017
สิบเอกจาตุรนต์ อมรวิไลกุล

6032614019
นางสาวทิพวรรณ เอี่ยมดี