มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 21/06 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6035603005
นางสาวธนัณญา พูลเลิศ

6035603012
นางสาววริศรา วรรณศรี

6035603018
นายเจษฎา ทรงประดิษฐ์

6035603021
นายวสันต์ เนาวรัตน์

6035603023
นายอรรถพล เลพล

6035603024
นางสาววริศรา จันทร์ดี