มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 21/10 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6035602004
นางสาวชุติมา สังข์ทอง

6035602009
นางสาวพรทิพย์ หล่ำรัศมี

6035602010
นางสาวเพ็ญนภา ด้วงมา

6035602015
นางสาวสายธาร สาหินกอง

6035602016
นางสาวสุนีย์ แซ่อึ้ง

6035602021
นายกฤติกา บุญพยอม

6035602033
นางสาวรัชดาภรณ์ แช่มเทศ

6035602035
นางสาววันเพ็ญ เถาอวน

6035602045
นายอธิพงศ์ ตนาวรรณ

6035602052
นางสาวณัฐศิกานต์ บูรภักดี