มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 21/08 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6035612003
นางสาวฐาปนี จันฉิม

6035612006
นางสาวพิมพ์สิริ กลิ่นบุหงัน

6035612010
นางสาววิไลวรรณ สีหนาท

6035612016
นางสาวหทัยภัทร กรานสำราญ

6035612021
นายรัชชานนท์ ทองจันทร์

6035612023
นายอภิชาญ แช่มชอง

6035612028
นางสาวมนัสนันท์ อิ่มกระจ่าง

6035612031
นางสาววริษฐา ทับทั่ง