มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 21/12 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6035615002
นางสาวกมลรัตน์ สายแก้ว

6035615010
นางสาวชุติมา อินทร์ศวร

6035615018
นางสาวธัญญลักษณ์ เขื่อนเพชร

6035615019
นางสาวธัญญารัตน์ บุญภิบาล

6035615020
นางสาวธัญพิชชา โสนาง

6035615031
นางสาวมุกรินทร์ มิตรบ้านยาง

6035615036
นางสาวรัชวิภา คงหนองลาน

6035615037
นางรัตนาภรณ์ ชัยชมภู

6035615043
นางสาวสไบทิพย์ แคะนาค

6035615047
นางสาวหนึ่งฤทัย เถื่อนคำ

6035615080
นางสาวสุนารี เอี่ยมหุ่น